ROK 2013.    EWALUACJA CAŁOŚCIOWA

 

Wyniki ewaluacji zewnętrznej całościowej w naszym przedszkolu.

Rozporządzenie MEN z dnia 07.10.2009 r.  wprowadziło do wszystkich polskich szkół i przedszkoli nową formę nadzoru pedagogicznego, jaką jest ewaluacja - praktyczne badanie oceniające. Oceny dokonuje zespół wizytatorów, posługując się narzędziami badawczymi opracowanymi przez MEN i obowiązującymi w całej Polsce. Ma to zapewnić obiektywną i rzetelną ocenę.

Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę, przedszkole lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach.

 • Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę,
 • Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę.
 • Poziom C oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę
 • Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkolę lub placówkę
 • Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę

 

Badanie w naszym przedszkolu zostało przeprowadzone wokresie od 28 maja 30 czerwca 2013. w ramach nadzoru pedagogicznego przez zespół wizytatorów do spraw ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Delegatura we Włocławku. Skład zespołu: Jolanta Michalska i Elżbieta Urbańska.

Ewaluacja polegała na zbieraniu i analizowaniu informacji:

o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola na podstawie danych informujących o wynikach pracy,
  odzwierciedlonych w umiejętnoś
ciach, zachowaniach, postawach, działaniach i w osiąganych dzieci.

 • o procesach zachodzących w przedszkolu na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych przez placówkę, a decydujących o
    sposobie funkcjonowania, charakterze a przede wszystkim prowadzących do po
  żądanych efektów.
 • o funkcjonowaniu przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze
    ś
  rodowiskiemi funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się,
  o osiągnięciach za udział w spartakiadach, konkursach, przeglądach, akcjach i innych działaniach w środowisku lokalnym.
   o zarządzaniu szkolą lub placówką na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce.

W trakcie ewaluacji w placówce informacje pozyskiwano z wielu źródeł,: dyrektora, uczących w przedszkolu nauczycieli, innych pracowników, dzieci, ich rodziców, partnerów przedszkola i przedstawicieli samorządu lokalnego a także na podstawie analizy dokumentów przedszkola.
Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektroniczne| i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizęźródeł zastanych). Zestawienie metod i technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach. Przeprowadzono również wywiady grupowe wśród dzieci.
Raport z ewaluacji całościowej dotyczy wszystkich obszarów.

W badanych obszarach w oparciu o określone przez Ministerstwo Edukacji wymagania przedszkole otrzymało następujące wyniki:

Uzyskane wyniki zostały sklasyfikowane wg poniższej tabeli.


Wymaganie


Poziom spe
łniania wymagania


Obszar: Efekty

 

 

 

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności

B

Dzieci są aktywne

B

Respektowane są normy społeczne

B


Obszar: Procesy

 

Przedszkole ma koncepcję pracy

C

Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

A

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli

B

Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

B


Obszar:
Środowisko

 

Wykorzystywane są zasoby środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Wykorzystywane są informacje o losach dzieci, które uczęszczały do przedszkola

B

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

B

Rodzice są partnerami

C


Obszar: Zarz
ądzanie

 

Funkcjonuje współpraca w zespołach

B

Sprawowany jest wewnętrzny nadzór pedagogiczny

B

Przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie

B

 

Z raportu wynika, że nasze działania  nakierowane są na dziecko, na jego wszechstronny rozwój, wyrównanie szans edukacyjnych i przyczyniają się do uzyskiwania bardzo dobrych efektów nauczania i przygotowania dzieci do bezstresowego podjęcia nauki na kolejnym szczeblu edukacji.

Gratulacje dla całej społeczności przedszkolnej – niech te wyniki motywują nas do dalszej, rzetelnej pracy.


 

 

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:13:36
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:13:47
Odsłon: 333
Dziennik zmian