ORGANIZACJA

 


Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-6 lat. 

1. Organami przedszkola są:

                          1. Dyrektor Przedszkola
                          2. Rada Pedagogiczna
                          3. Rada Rodziców
                         __________________________

1) Dyrektor:

 a) wykonuje obowiązki, kieruje i reprezentuje Przedszkole na zewnątrz, zgodnie z zapisami Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy oraz innych przepisów szczegółowych.

 b) działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Ciechocinka.

 c) w stosunku do pracowników jest pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela.


2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.


Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych organów zawiera Statut Przedszkola.

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, pracuje według uchwalonych, zgodnych z przepisami prawa, regulaminów.

Szczegółowe kompetencje działania poszczególnych organów przedszkola znajdują się w statucie przedszkola.


  

  

 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 11:53:33
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 12:54:00
Odsłon: 529
Dziennik zmian