PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI I KOMPETENCJE

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o Systemie Oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.


Szczegółową  organizację  pracy  placówki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny przedszkola sporządzony przez Dyrektora, zaopiniowany przez Radę
Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:05:50
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:06:05
Odsłon: 302
Dziennik zmian