REKRUTACJA

 

NABÓR DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Nabór dzieci  do  przedszkola na rok szkolny 2020/2021 prowadzi się w miesiącu ustalonym przez organ prowadzący. Obecnie jest to miesiąc MARZEC.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu. Rodzic zgłasza się do dyrektora przedszkola  celem wypełnienia "Karty Zapisu Dziecka". 

 

  ZASADY POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

1. Rekrutacja do przedszkola obywa się w oparciu o jednolite dla wszystkich przedszkoli kryteria i przebiega w następującej kolejności:

1) potwierdzenie kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci zapisanych do przedszkola w poprzednich latach szkolnych

2)rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy.

    2.Na pozytywny wynik rekrutacji nie wpływa kolejność złożenia kart.

    3.  Przedszkole dysponuje miejscami dla 3 – 6 latków.

    4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1,niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria określone w art. 20c ust. 2 ustawy o systemie        oświaty:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  8. 5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący i dyrektora przedszkola:

1) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w dziennym wymiarze zajęć  -  3 pkt

      2) dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało w roku szkolnym edukację w tym       przedszkolu  - 2 pkt

3 ) kryterium dochodowe zgodnie z zarządzeniem Burmistrza  Ciechocinka  - 1 pkt

7. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje suma punktów uzyskanych przez dziecko wg kryteriów określonych w ust.7.

8. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz publicznej szkoły może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba , że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół.

  1. 9. We wniosku, o którym mowa w ust. 9, określa się kolejność wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz po uprzednim wyrażeniu woli zawarcia porozumienia w sprawie przekazania realizacji zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego przez gminę, na terenie, której zamieszkuje dziecko ubiegające się o przyjęcie do przedszkola.

 

 INFORMACJA O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH

 

1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy rodzic/prawny opiekun dziecka nieprzyjętego będzie mógł wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola,

2.W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia od Komisji Rekrutacyjnej rodzic/prawny opiekun ma prawo składać odwołanie do Dyrektora przedszkola,

3. Udzielanie odpowiedzi przez Dyrektora przedszkola w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów. Na decyzję Dyrektora przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

 TRYB POSTEPOWANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

     1.Przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji.

     2.Członkowie komisji wybierają spośród siebie protokolanta.

     3.Prace komisji prowadzone są, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej składu.

    4. Komisja rozpatruje karty zgłoszeń do przedszkola zgodnie z kryteriami zawartymi w   przepisach prawnych.

    5.Komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji, który jest podpisany przez      wszystkich członków komisji oraz listy dzieci przyjętych i oczekujących.

 6.Przewodniczący oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem.

 

 ZAWIERANIE UMÓW

Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice/prawni opiekunowie dziecka są zobowiązani do zawarcia Umowy o świadczenie usług w zakresie wychowania przedszkolnego z Dyrektorem przedszkola w ustalonym terminie . Brak zawarcia umowy będzie równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. Zawarcie umowy po wyznaczonym  dniu również potraktowane będzie jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatycznie skreślenie dziecka z listy przyjętych.

 

 

                                                                                                                              Dyrektor Przedszkola

 

                                                                                                                                 Iwona Rutecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:12:56
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:13:07
Odsłon: 419
Dziennik zmian