TRYB DZIAŁANIA ####

Tryb działania Przedszkola określa:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianamiwynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty oraz zmianie niektórych, innych ustaw ( Dz.U. z 2009r. Nr 56, poz. 458))

Statut Przedszkola uchwalony i przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej ..

Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza MIasta Ciechocinek na każdy rok szkolny.

Regulamin Przedszkola  uchwalony i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

inne regulaminy wewętrzne przedszkola.

Dyrektor Przedszkola kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz.
prowadzi postępowanie kończące się wydaniem decyzji administracyjnej jak również wydaje zarządzenia wewnętrzne.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki. Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał. 

 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.


 

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-10 12:08:11
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-10 13:08:36
Odsłon: 259
Dziennik zmian